DİĞER

YAYINLAR

Milletvekilleri İçin El Kitabı

Eylem ve Örnek Uygulamalar Derlemesi (2011-2013)

Çocuğa Karşı Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi

Kentler ve Bölgeler: Çocuklara Yönelik Cinsel Şiddeti Durdurmak için Bir Anlaşma

Karanlığa Işık Tutmak

Türkiye'de Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismarı

Çocuklara Kötü Muamelenin Önlenmesi

Adolesan kız hastada antibiyotik ilişkili toksik epidermal nekrolizis ve intravenöz immünglobülin tedavisi

Çocukluk çağında bruselloz: Hacettepe Üniversitesi deneyimi

Domuz Gribi (Pandemik influenza 2009, influenza 2009 HlNl)

Grup A Beta Hemolitik Streptokok Türkiye Makrolid Direnç Değerlendirmesi Pilot Çalışma Sonuçları

Kırım Kongo Hemarojik Ateşi

Kırım Kongo hemorajik ateşi II

Menenjit I: etiyopatogenez

Menenjit II: Klinik bulgular ve tanı

Yeni solunum yolu virüsleri

Ankara' da Bir İlköğretim Okulu ve Lisede Obezite Sıklığı

Çocukların Çevrimiçi Güvenliği

Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Sıklığının Araştırılması

Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği

Alt Sosyoekonomik Düzeye Sahip Anne-Babaların Çocuk İstismarı ve İhmali Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Deneyimleri ve Kullandıkları Disiplin Yöntemleri

İklim Değişikliğinin Çocuk Sağlığına Etkileri

Streptokoksik Farenjitli Çocuklarda Benzatin Penisilin G, Penisilin V ve Azitromisin Tedavilerinin Karşılaştırılması

Streptokoksik Farenjit Tanısında Breese Skorlama Sistemi

Çalışan ve Okuyan Çocukların "Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği" ile Değerlendirilmesi

İlköğretim Okulları Bahçelerinin Çocuk Gelişimi ve Sağlıklı Yaşam Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Çocuğa Yönelik Aileiçi Fiziksel İstismar

Perinatal Asfikside Hipotermi Tedavisi ve Pasif Soğutma Uygulamaları

Prematüre Bebekte Bilateral Renal Ven Trombozu

Sıtma ve Brueslla Koenfeksiyonu

Yenidoğan Uzamış Sarılığının Etyolojik Yönden Değerlendirilmesi ve Anne Sütü Sarılığı

Yenidoğan Döneminde Atipik Ortaya Çıkışlı Bir Hirschsprung Olgusu

Yenidoğan Döneminde İkiz Kardeşte Ailevi Pnömotoraks

Yenidoğan Sepsisinde Çok Nadir Bir Etken: Serratia Liquefaciens

Yenidoğan

Çocukluk Çağında Beslenme

Gastrointestinal ve Solunum Semptomları İle Başvuran Gastroözfageal Reflü Hastalıklı Çocuklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Gastroözfageal Reflü Hastalığı Olan Çocuklarda Ağız ve Diş Bulguları

Gastroözfageal Reflü Hastalığı

İlköğretim Çağı Çocuklarında Duygu Ayarlama: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması ve Duygu Ayarlamasıyla İlişkili Etmenlerin Belirlenmesi

A vitamini ve Anne Çocuk Sağlığı

Anne Sütü ile Beslenen Bir Yenidoğan Hipernatremik Dehidratasyon

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Kazanılmış Sitomegalovirüs Enfeksiyonu

Konjenital Glukoz-Galaktoz Malabsorbiyonu ve Tekrarlayan Sepsis Olan Yenidoğan Olgusu

Prematüre Retinopatisi Gelişmesinde Ekili Faktörler

Solunum Semptomları ile Tanı Alan Brakiyal Pleksus Paralizisine Eşlik Eden Frenik Sinir Paralizisi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Deneyiminin Aile ve Prematüre Bebek Üzerine Etkileri

Beslenme Sorunları Olan Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Pretermlerde Prokinetik İlaç Kullanımı

İntrauterin Büyüme Geriliği Respiratuar Distres Sendromu Sıklığını Azaltıyor mu?

Bakteri-Virüs Kombine Aşılarının Etkinlikleri

Çocukluk Çağı Bakteriyel Pnömonilerinden Korunma

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Adenovirüslerin Araştırılması